Användarvillkor

 1 Ansvarsfriskrivning

INFORMATIONEN SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN UTGÖR EJ FINANSIELL RÅDGIVNING OCH DEN SKALL EJ ANVÄNDAS FÖR EVENTUELLA INVESTERINGSBESLUT.

Trots att rimliga försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, kan vi inte garantera dess riktighet och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra informationen på denna webbplats (inklusive dessa villkor) utan föregående meddelande. Du måste kontrollera om det gjorts ändringar i dessa villkor varje gång du tänker använda denna webbplats.

Savills publicerar den här webbplatsen "i befintligt skick" utan några som helst garantier med avseende på denna webbplats eller dess innehåll (inklusive text, grafik, annonser, mått, länkar eller andra artiklar).

Åsikter som presenteras på denna webbplats är inte uppgifter om sakförhållanden. Varken Savills eller annan bidragsgivare till denna webbplats kan göra utfästelser eller ge någon garanti vad gäller villkor, kvalitet, prestanda, noggrannhet, lämplighet, ändamålsenlighet, fullständighet, eller förekomst av i virus i innehållet på denna webbplats. Ej heller kan Savills garantera att innehållet kommer att vara korrekt, aktuellt, levereras utan avbrott eller vara fritt från fel.

Den information som finns på webbplatsen är inte en inbjudan till att investera i Savills plc eller företagets samarbetspartners och den ska inte användas för eventuella investeringsbeslut.

De tjänster som anges på denna webbplats är endast tillgängliga för personer i Sverige . Tjänsterna tillhandahålls av Savills Sweden AB. Följaktligen riktar sig informationen från och om Savills inte till personer utanför Sverige och personer från övriga länder får inte agera utifrån denna.

2 Skadestånd

DU BEKRÄFTAR ATT DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS.

ALLA RESULTAT OCH ALL INFORMATION SOM DU FÅR FRÅN WEBBPLATSEN OCH ALLA GARANTIER, VILLKOR, ÅTAGANDEN OCH UTFÄSTELSER - ANTINGEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA -, LAGSTADGADE MED MERA ÄR HÄRMED UNDANTAGNA I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER.

Savills och alla som bidragit till denna webbplats avskriver sig härmed, i den utsträckning som lagen tillåter, allt ansvar för eventuell förlust eller skada, inklusive eventuella följdskador eller indirekt förlust eller skada som orsakats av dig, såväl kränkning, kontrakt eller annat, och som härrör ur eller i samband med din åtkomst till eller användning av eller oförmåga att använda denna webbplats.

3 Immateriella rättigheter

Upphovsrätten till och innehållet på denna webbplats tillhör Savills. Du får inte göra en permanent kopia av eller reproducera denna webbplats eller dess innehåll i någon form. Du får inte reproducera eller införliva denna webbplats eller något av dess innehåll till någon annan webbplats. Du får endast skriva ut eller cachelagra tillfälliga kopior av innehållet för ditt eget icke-kommersiella bruk. Du får inte länka till denna webbplats eller rama in den utan uttryckligt tillstånd från Savills.

Savills och Savills logotyp är varumärken som registrerats i Sverige, Storbritannien och andra delar av världen. Kopiering av dessa varumärken för andra ändamål än för att kunna se denna webbplats är förbjuden. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som beviljande av någon licens eller rätt att använda eller distribuera webbplatsens innehåll utan skriftligt avtal.

4 Avbrott och utelämnanden i denna tjänst

Samtidigt som vi strävar efter en fortsatt hög standard på denna webbplats och efter att upprätthålla dess kontinuitet, är Internet inte alltid ett stabilt medium. Fel, utelämnanden, avbrott i trafiken och förseningar kan när som helst uppstå. Som ett resultat av detta, påtar vi oss ingen pågående skyldighet eller ansvar för att driva denna webbplats (eller någon del av den).

5 Ogiltighet

Om någon del av våra villkor är overkställbara (inklusive bestämmelse där vi frånsäger oss vårt ansvar gentemot dig) kommer inte verkställandet av någon annan del av dessa villkor att påverkas.

6 Länkar

Denna webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser som Savills inte har någon kontroll över. Savills påtar sig inget ansvar för innehållet på tredje parts webbplatser eller för eventuella förluster som kan uppstå vid användningen av en tredje parts webbplats. Förekomsten av en länk till en tredje part innebär inte nödvändigtvis att Savills rekommenderar ifrågavarande webbplats eller att Savills har samröre med innehavaren av denna webbplats.

7 Gällande lag

Dessa villkor och din användning av denna webbplats lyder uteslutande under svensk lagstiftning och eventuella tvister som uppstått på grund av eller i samband med dessa villkor och din användning av denna webbplats skall upptas av Stockholms tingsrätt.

8 Synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål som avser denna webbplats, är du välkommen att kontakta oss via info@savills.se.

Om du har synpunkter eller klagomål som avser Savills verksamhet i övrigt är du välkommen att kontakta oss via info@savills.se

9 Dataskydd och behandling av personuppgifter

Skydd av dina personuppgifter har högsta prioritet och Savills tar din rätt till dataskydd på största allvar. Savills följer därvid strikta säkerhetsföreskrifter vad gäller lagring och utlämnande av personuppgifter som ges till oss i syfte att förhindra obehörig åtkomst.

Personuppgifter samlas bara in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och personuppgifter behandlas inte för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in. Alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Personuppgifterna i vår kontakt- och administrationsdatabas, har lagrats där antingen på grund av arbete som vi har utfört eller som vi för närvarande är engagerade i, eller på grund av att våra kunder har uppgett att de är intresserade av att få material från oss om vår verksamhet och våra tjänster. Vi använder kundkontaktinformation och historik om våra kundrelationer för detta ändamål. Detta gör att vi kan hantera våra kundrelationer och deras intressen på ett effektivt sätt så att klienterna inte får oönskat material med posten.

Du kan alltid begära att den personliga information om dig som har registrerats hos oss skall ändras eller att du inte längre skall få direktmarknadsföringsmaterial.

Savills varken säljer, hyr ut eller på annat sätt handlar med den personliga information som vi har med tredje part. Information kan dock, i den löpande verksamheten, överföras mellan olika bolag inom Savills-koncernen eller våra entreprenörer. Detta kan innebära överföring av uppgifter utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om en sådan överföring visar sig nödvändig, kommer vi alltid att se till att alla medarbetare i Savills-koncernen följer de säkerhets- och sekretessregler som ger minst samma nivå av dataskydd som i Sverige.