Miljö, arbetsmiljö och kvalitetsledningssystem

Savills ska i samtliga moment utföra sina tjänster med god miljöhänsyn, hög kvalitet och alltid inom avtalad tid. Vår kvalitetsplan är upprättad enligt de krav som gäller för SIS-EN ISO 9001:2015 och miljökrav enligt ISO 14001:2015. Vår målsättning är att i varje enskild situation hålla högre kvalitetsstandard jämfört med våra konkurrenter.

 

 

För att säkerställa att fastighetens förvaltning, drift och underhåll genomförs med den kvalitet som avtalats upprättar Savills en detaljerad fastighetsplan för samtliga objekt. I planen återfinns komplett förteckning över utrustning och alla de skötselrutiner som avtalats är också tydligt beskrivna i fastighetsmanualen.

Projekt och förvaltning arbetar utefter nya noggrant framtagna projektrutiner. Vi tycker det är extra viktigt med leverantörsbedömning och byggvaru-bedömning. Uppföljning av våra rutiner sker löpande och vi har ett väl fungerande system för avvikelserapportering och förbättring.

Savills arbetar metodiskt för att reducera den miljöpåverkan som arbetet medför. Det innebär att vi noggrant planerar våra transporter, ersätter miljöfarliga produkter med miljövänligare alternativ och aktivt påverkar vilka material som väljs vid om- och nybyggnationer.

Vi ska förvalta våra kunders fastigheter samt utföra byggprojekt med människan och miljön i fokus. Hushållning med naturens resurser och kretsloppsanpassning skall vägleda arbetet till en varaktig hållbar utveckling. Inom Savills skall miljövärden beaktas tillsammans med de funktionella arkitektoriska, kulturella och ekonomiska värdena.  

Miljöfrågorna är för närvarande högst uppmärksammade och kraven på företagare ökar varje dag. Då de flesta större företag i dag ställer höga krav på sina leverantörer så jobbar Savills aktivt med att förbättra och utöka miljöarbetet i företaget och för sina kunder. 

Savills är certifierade enligt ISO 9001:2015 i kvalitet, ISO 14001:2015 i miljö, samt OHSAS 18001:2007 i arbetsmiljö

Savills har ett certifierat arbetsmiljöarbete. Vår personal är navet i verksamheten och vi tycker det är viktigt med vidareutveckling, säkerhet och trygghet.

 

 
image