Fastighetsmarknaden rekordstark under 2016

05 januari 2017

Transaktionsvolymerna för fastigheter har mattats av på de europeiska kärnmarknaderna i kölvattnet av Brexit. Möjligen har det gynnat de nordiska marknaderna som alla gått starkt ur ett transaktionsperspektiv. För den svenska fastighetsmarknaden noterades en ny högsta notering avseende transaktions-volymen, som uppgick till hela 200 miljarder under 2016. Det är hela 37 miljarder högre än den tidigare toppnoteringen från 2014.

Även om transaktionsvolymen rensas för Castellums förvärv av Norrporten och de följdaffärer som Castellum genomförde under december så överträffades den senaste toppnoteringen med cirka tio miljarder.

"Trots alla osäkerheter och oväntade utfall i form av Brexit och USA-valet så har den svenska fastighetsmarknaden varit stabil vilket inneburit en mycket stark transaktions-marknad. Fastighetsinvesteringar ser fortfarande mycket attraktiva ut med det låga ränteläget och den stora skillnaden mellan långräntan och fastigheters avkastningskrav.", kommenterar Peter Wiman, Analyschef på Savills

Något lägre transaktionstempo jämfört med 2015

Totalt genomfördes lite drygt 600 transaktioner under året, vilket var cirka nio procent lägre än 2015, som var ett rekordår mätt på antal genomförda transaktioner. Det ska dock inte tolkas som en avkylning av marknaden, då det är den näst högsta noteringen och antalet ligger nästan 25 procent högre än genomsnittet för de tio senaste åren. Den genomsnittliga transaktionsvolymen uppgick därmed till cirka 320 miljoner, vilket är en hög notering, men dock inte lika hög som några av åren före 2008-års finanskris.

Höga transaktionsvolymer inom samtliga delar av marknaden

Transaktionsvolymerna var höga inom samtliga segment, men trots toppnoteringen för den totala volymen så noterades endast rekordhöga volymer inom två delsegment – för Lager, logistik & industri samt för Samhällsfastigheter.

Kontor svarade för lite drygt en fjärdedel av den totala volymen, vilket kan ses som lågt men volymen uppgick till 52 miljarder, vilket var den tredje högsta noteringen för segmentet.

" Kontor är fortsatt högt prioriterat av många institutionella köpare och konkurrensen för de objekt som varit ute på marknaden har varit stor. Därmed har rekordlåga avkastningskrav noterats på många marknader. Rekordnoteringarna avser inte endast moderna cityfastigheter, utan rekordlåga nivåer har även noterats för fastigheter i storstädernas förorter, vilket kan tyda på att vissa investerare har vidgat sina investeringshorisonter som en följd av utbudsbristen.", säger Peter Wiman.

Goda utsikter för 2017

Utsikterna för 2017 ser bra ut. Ränteläget förväntas ligga fortsatt lågt och traditionella fundamenta för fastighetsmarknaden ser stabila ut. Exempelvis är vakansgraderna mycket låga på många marknader och efterfrågan överstiger utbudet, vidare är även spekulations-byggandet på låga nivåer inom de flesta segmenten. Majoriteten av riskerna är globala och avseende de inhemska riskerna så utgör eventuella lagförändringar den största risken. Pressmeddelande

"Vi förväntar oss att även början av 2017 kommer att präglas av en stark transaktionsmarknad, då inflödet av kapital riktat mot fastigheter fortsätter att vara starkt. Vidare är 2017 kanske sista möjligheten för många kommuner att genomföra fastighets-försäljningar, då 2018 är ett valår.", kommenterar Fredrik Östberg, Transaktionschef på Savills.

 
 

General Enquiries

Savills Stockholm