Savills bistår Diös i jätteaffär

22 november 2016

Diös förvärvar fastighetsportfölj för 4,5 Mdkr från Castellum och genomför en fullt garanterad företrädesemission om 1,8 Mdkr

Diös har ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd från Castellum för 4,5 Mdkr, beaktat en värdering av uppskjuten skatteskuld om 0,1 Mdkr. I syfte att delfinansiera förvärvet föreslår styrelsen i Diös att extra bolagsstämma beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, samt bemyndigar styrelsen att fatta beslut om slutliga emissionsvillkor. Företrädesemissionen som är fullt garanterad tillför Diös cirka 1,8 Mdkr före avdrag för emissionskostnader. Resterande del av köpeskillingen om cirka 2,7 Mdkr finansieras genom nya räntebärande kreditfaciliteter.

  Transaktionen i korthet

 • Diös förvärvar 32 centralt belägna fastigheter i Umeå, Luleå och Sundsvall med en uthyrningsbar area om 216 tkvm.

 • Genom förvärvet stärker Diös sin närvaro på prioriterade tillväxtorter och tillförs ett fastighetsbestånd med hög kvalitet och stabila kassaflöden.

 • Diös fastighetsvärde proforma ökar med 4,5 Mdkr till 17,9 Mdkr och hyresvärdet ökar med 360 Mkr till 1 829 Mkr baserat på aktuell intjäningsförmåga per 30 september 2016.

 • Huvudägarna; AB Persson Invest, Backahill Inter AB och Bengtssons Tidnings Aktiebolag, vilka tillsammans äger cirka 36 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. Resterande belopp har Nordea och Swedbank åtagit sig att garantera på sedvanliga villkor.

 • Utöver de tre huvudägarna har Pensionskassan SHB Försäkringsförening, som äger cirka 6 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, åtagit sig att rösta för företrädesemissionen på den extra bolagsstämman.

 • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 28 december 2016.

 • Förvärvet är villkorat av den extra bolagsstämmans beslut att genomföra företrädesemissionen. Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar att genomföra företrädesemissionen, kommer teckningsperioden att löpa från och med den 9 januari 2017 till och med den 23 januari 2017.

 • Sedvanlig konkurrensprövning av förvärvet kommer att genomföras av Konkurrensverket.

 

- Att förvärva denna välskötta och centralt belägna fastighetsportfölj är en fantastisk möjlighet för oss. Vi stärker vår verksamhet och närvaro på viktiga tillväxtorter, i synnerhet i Umeå och Luleå där vi haft en ambition att växa under en längre tid. Många av fastigheterna är belägna i direkt anslutning till våra befintliga fastigheter och vi ser på sikt såväl intäktssynergier som stordriftsfördelar av förvärvet. Vi blir ett större och stabilare bolag med ökat kassaflöde och ännu bättre förutsättningar att skapa värden för våra ägare, säger Knut Rost, vd Diös. 

- Förvärvet är helt i linje med Diös långsiktiga strategi och mål att äga och utveckla centrumnära fastigheter. Vi från styrelsen har stort förtroende för att ledningen tillsammans med alla anställda kommer införliva dessa fastigheter i Diös verksamhet på ett bra sätt som kommer stärka hela bolaget. Det är även glädjande att Diös tre största ägare står bakom bolagets expansion och har åtagit sig att teckna sina pro-rata andelar i den förestående nyemissionen, säger Bob Persson, styrelseordförande i Diös .

Bakgrund och motiv

Diös äger och utvecklar kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på tillväxtorter i norra Sverige. Verksamheten är uppdelad i sex affärsområden: Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Huvudkontoret är beläget i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig tillväxt i fastighetsportföljen som vuxit från cirka 1,7 Mdkr till cirka 13,4 Mdkr per 30 september 2016. Bolaget ägde 313 fastigheter per 30 september 2016, med en total uthyrningsbar area om 1 351 tkvm. Diös vision är att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på sin marknad.

Förvärvet är en viktig strategisk affär för Diös fortsatta utveckling. De huvudsakliga motiven är:

 • Diös tillförs ett välunderhållet fastighetsbestånd med tyngdpunkt på centralt belägna kommersiella fastigheter i Umeå, Luleå och Sundsvall, där bolaget sedan tidigare är verksamt.

 • Förvärvet kompletterar befintligt bestånd och ökar möjligheterna att bedriva hållbar stadsutveckling.

 • Genom förvärvet tillförs bolaget en attraktiv och diversifierad kundbas där en betydande andel av intäkterna kommer från hyresgäster inom den offentliga sektorn.

 • Den genomsnittliga kontraktslängden för de förvärvade fastigheterna uppgår till cirka 4,4 år, vilket förlänger Diös genomsnittliga kontraktslängd från 3,2 år till 3,5 år.

 • Diös bedömer att förvärvet möjliggör intäktssynergier och stordriftsfördelar, bland annat genom ett förstärkt hyresgästerbjudande, ökad diversifiering av hyresgästbas, förbättrad position inom centrumhandel samt avseende central- och fastighetsadministration.

 • Genom förvärvet befäster Diös sin position som norra Sveriges största privatägda fastighetsbolag.

Sammantaget bedöms förvärvet öka intresset för Diös ur ett antal olika perspektiv; Diös blir en mer intressant och starkare samarbetspartner för bland annat hyresgäster, leverantörer och kommuner samt att ett högre börsvärde kan öka intresset från ett kapitalmarknadsperspektiv. Förvärvet kommer inte att föranleda några förändringar avseende Diös finansiella mål eller utdelningspolicy. 

 

 
 

General Enquiries

{0}